Salgs- & leveringsbetingelser.

§ 1 Generelt.
Medmindre anden skriftligt aftale forelægger, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser for alle indgået aftaler med
Dansk Blik & Rør Service ApS, CVR.nr. 42814784, Kappelev Allé 2H, 2670 Greve (herefter benævnt som DBRS).

§ 2 Ydelser.
Med mindre andet er aftalt, indgås en aftale om udførelse af arbejder ved Kundens accept af tilbud / ordrebekræftelse. Ved større entrepriser, udarbejdes der endvidere en arbejdsbeskrivelse efter Kundens anvisninger, før arbejderne påbegyndes samt dertil hørende kontrakt.
Ekstraarbejder aftales ved en aftaleseddel og afregnes særskilt.
I akutte tilfælde udføres arbejder på baggrund af kundens telefoniske oplysninger, hvorefter ordrebekræftelsen og salgs- og leverings betingelserne eftersendes.

§ 3 Tilbud / Overslag.
Alle beløbsangivelser er i danske kroner (DKK), og er inklusive moms for forbrugere.
Med mindre andet er aftalt, er den angivne pris et estimeret og vejledende prisoverslag, hvorfor der skal tages højde for, at der kan fremkomme en højere endelig pris.
Medmindre andet er skriftligt aftalt, udføres ydelsen efter regning på timebasis med tillæg af materialeudgifter mv., jf., § 4.
Med mindre andet er aftalt, er DBRS prisoverslag/tilbud, gældende i 14 dage regnet fra datoen for fremsendelse af tilbud / overslag.
Såfremt en forbruger bestiller ydelsen telefonisk, via mail eller via kontakt gennem hjemmesiden, bekræftes det endvidere, at 14 dages fortrydelsesret fraskrives, og at det udtrykkeligt er aftalt, at arbejdet igangsættes inden udløb af fortrydelsesretten.
Der afregnes 12,5 pct. af overslags-/tilbuds summen ved afbestilling efter aftalens indgåelse.

§ 4 Betalingsbetingelser.
Betalingsbetingelser fremgår af DBRS ordrebekræftelse.
Betaling afregnes ved arbejdets udførelse,
og forfalder med mindre andet er oplyst på fakturaen til betaling 7 dage netto modtagelse.
DBRS forbeholder sig ret til aconto fakturering, og til at kræve sikkerhedsstillelse.
Arbejder på op til kr. 15.000,00 ekskl. moms forfalder straks ved arbejdets udførelse.
DBRS forbeholder sig retten til at kræve straks-betaling, og fakturaen
eftersendes.
Et eventuelt modkrav, herunder eventuelle mangelbeføjelser, berettiger ikke Kunden til hel eller delvis modregning eller tilbageholdelse af det forfaldne beløb.
Ved arbejder som afregnes på regning er timesatsen iht. vores gældende timepriser. Der tages forbehold for prisændring.
Specielt værktøj såsom rensemaskiner, nedbrydnings værktøjer, gravemaskiner,
SEAL-anlæg og fryseanlæg m.m. er ikke omfattet af timesatsen, og tillægges derfor som en ekstra omkostning.
SEALING udføres kun mod forudbetaling. Dvs. at deres fremsendes faktura på den aftalte pris, og når denne er betalt, igangsættes Sealings arbejdet.
Ved manglende betaling af forfaldne fakturaer eller kundens konkurs, rekonstruktion, manglende betryggende sikkerhedsstillelse eller kundens økonomiske forhold i øvrigt taler for det, forbeholder DBRS sig retten til at standse arbejderne eller ophæve aftalen. Betalings misligholdelse er altid væsentlig. DBRS varsler
arbejds standsning/ophævelse af aftalen ved fremsendelse af et skriftligt varsel på 5 dage.
Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelserne afregnes der morarenter fra dagen efter forfaldsdagen med 2 procent. per måned.
For forbrugere afregnes der morarente i henhold til rente loven.
Manglende overholdelse af betalingsbetingelserne, kan endvidere medfører, at kunden fremover vil skulle betale forud, førend en opgave op startes.

§ 5 Arbejdets udførelse.
DBRS bestræber sig på at tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt og udføre arbejdet inden for den estimerede og vejledende tidsplan. Der tages forbehold for, at ekstraarbejder, usædvanlige forhold ved byggeriet eller u forudsete hændelser m.m., kan forlænge den estimerede og vejledende tidsplan samt pris.

§ 6 Reklamation.
Kunden skal reklamere skriftligt og hurtigst muligt efter manglerne opdages eller burde have været opdaget, og senest 8 dage efter afleverings forretning / arbejdets afslutning.
DBRS er berettiget til at foretage afhjælpning af evt. mangler, som fremkommer inden reklamationsfristens udløber.

§ 7 Ansvar.
DBRS hæfter ikke for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, mistet avance, følgeskader, mistet besparelse eller andet indirekte tab, også såfremt disse skyldes force majeure. DBRS er endvidere ikke ansvarlig for forsinkelse, manglende udførelse af arbejder eller opfyldelse af aftaler såfremt disse skyldes kundens forhold eller force majeure.
Erstatningen er beløbs mæssigt maksimeret til det beløb, der svarer til det fakturerede beløb inkl. moms.
Erstatningskrav mod DBRS skal være rejst senest 12 måneder efter afleverings forretning / arbejdets afslutning, ellers bortfalder erstatningskravet.

§ 8 Tvister.
Tvister mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved Københavns Byret ved anvendelse af dansk ret.